Logo projektu

EuroSpot

Głównym celem projektu „EuroSpot” jest poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez badanie własnego narodowego dziedzictwa kulturowego (włoskiego, tureckiego i polskiego) oraz poprzez uczestnictwo w międzynarodowych mobilnościach. Cel jest skierowany na zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania oraz narzędzi ICT.

Zamierzamy to osiągnąć poprzez następujące działania:
1) przeprowadzenie projektu e-Twinning ze szkołami partnerskimi (stworzenie projektu Twinspace i prowadzenie wszystkich działań projektowych na platformie obejmującej główny produkt końcowy – EuroSpot mobilną aplikację;
2) organizowanie krótkoterminowych i długoterminowych mobilności dla uczniów;
3) organizowanie szkoleń dla pracowników szkoły związanych z rozwojem zawodowym.

Wszystkie działania będą obejmować rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak umiejętność komunikacji i współpracy, znajomość narzędzi ICT, innowacyjnych technik nauczania / uczenia się oraz rozwoju osobistego (poznanie elementów kulturowych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań).

Uczestnikami projektu będą niektórzy uczniowie i członkowie szkolnej kadry nauczycielskiej, podczas gdy rzeczywiste długoterminowe korzyści płynące z projektu są skierowane do wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Koordynator szkolny projektu – Anna Terlecka


 

Logo projektu

Education 4 You

Projekt Education 4 You (Edu4U) przygotowany został przez 4 kraje: Czechy (koordynator), Islandię, Portugalię i Polskę. Uczestniczyć w nim będą uczniowie w wieku 15-18 lat. Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji XXI wieku. Projekt zakłada rozwijanie i pogłębianie umiejętności cyfrowych, wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości, naukę debaty i uzasadniania własnej opinii, zapoznanie się z podstawami kodowania, podnoszenie świadomości kulturowej podczas „outdoor learning” – nauki wykraczającej poza szkolną ławę, podnoszenie świadomości etykiety i netykiety podczas komunikacji transgranicznej, zwiększenie kompetencji językowych oraz zwiększenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczości i kreatywności odbywać się będzie w ramach utworzonych przez uczestników projektu firm treningowych: uczniowie stworzą pomysł biznesowy na konkretny produkt / usługę, stworzą strategię marketingową, przedstawią ją i przygotują prosty raport końcowy. Uczniowie będą pracować nad swoimi produktami w przestrzeniach twórczych, korzystając z drukarek 3D, podstaw kodowania, gier i zadań online i offline. Wypracowane materialne rezultaty projektu (plakaty, filmy video, prezentacje, plany zajęć, itp) udostępnimy na stronie internetowej oraz Twinspace projektu, który stanowić będzie synergię programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Koordynator szkolny projektu – Katarzyna Siwczak

Galeria zdjęć z wymiany międzynarodowej w Lizbonie - Kwiecień 2022


 

Logo projektu

Le@rn to Te@ch

Projekt Le@rn to Te@ch jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Głównym celem jest wprowadzenie zmian w podejściu do procesu uczenia się i nauczania poprzez ukształtowanie wśród nauczycieli postaw otwartych na innowację i nowe metody nauczania oraz przełożenie tych postaw na inicjatywy podejmowane w klasie, które, mamy nadzieję, w podobny sposób przełożą się na podejście uczniów do nauki.

Cel zrealizujemy poprzez następujące działania:

  1. uczestnictwo nauczycieli w kursach rozwijających pod względem profesjonalnym;
  2. teacher assignments – zaangażowanie uczniów w międzynarodowy projekt eTwinning w zakresie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, w którym uczestniczyć będą partnerzy projektowi – szkoła włoska i węgierska, w ramach którego zastanowimy się, co jest naszym dziedzictwem kulturowym, co chcemy przekazać / pokazać innym szkołom oraz jakie znaczenie ma to dla budowania wspólnoty europejskiej. Uczestnikami projektu będzie około 20 pracowników szkoły – dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie.


Dzięki realizacji projektu pragniemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym pasja nauczania przekłada się na pasję uczenia się, miejscem, w którym zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczą się postaw otwartości na kontakty i współpracę międzynarodową, przełamują barierę językową i strach przed nowoczesnymi rozwiązaniami dydaktycznymi i technologicznymi, miejscem, w którym proces nauczania wykracza poza tradycyjne standardy.

Koordynator szkolny projektu – Agnieszka Pielorz

Strona z rezultatami projektu - zapraszamy do zapoznania się!

Logo Programu Erasmus Plus
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach