Obowiązek informacyjny - RODO

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane "RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku jest  Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku z siedzibą przy: ul. 1 Maja 91a, 44-206 Rybnik.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku p. Katarzyną Szymurą pod adresem e-mail: katarzyna.szymura@ivlorybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarza się w celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku;
  3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

( - )Małgorzata Wróbel

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach