Historia szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące powstało 1 września 1990 r. a jego siedzibą wówczas była Szkoła Podstawowa Nr 5 na ul. Różańskiego. Pierwszym dyrektorem utworzonego w ten sposób Zespołu Szkół był mgr Jerzy Piontek.

We wrześniu 1991 r. na nową siedzibę liceum wyznaczono budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rybniku-Chwałowicach. Przez kolejne 2 lata obydwie szkoły funkcjonowały razem, ale z osobną administracją. 

Pierwszym dyrektorem samodzielnego już liceum został mgr Marian Groborz, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2012 r. W roku 2000 liceum  otrzymało imię Mikołaja Kopernika.

Misja szkoły

Liceum jest małą, kameralną, liczącą ponad 400 uczniów szkołą, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa i akceptacji wychowanków, a nam, nauczycielom i wychowawcom, daje możliwość rozpoznania ich indywidualnych potrzeb. Mocno zintegrowane grono pedagogiczne dba o budowanie poczucia wspólnotowości i identyfikowanie się uczniów ze szkołą, m.in. poprzez kultywowanie tradycji szkolnych.

Misją naszej szkoły jest umiejętność godzenia najlepszych, wieloletnich tradycji i osiągnięć pedagogicznych szkoły z potrzebą zmiany wynikającej z dynamicznych przekształceń ekonomicznych, kulturowych i cywilizacyjnych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata chcemy wyposażyć naszych wychowanków w niezbędną wiedzę i umiejętności oraz chcemy kształtować postawę wrażliwości na drugiego człowieka, postawy patriotyczne i obywatelskie. 

Celem naszej pracy jest wykształcenie młodego człowieka, który świadomie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, jest aktywny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny i samodzielny. Potrafi współpracować w grupie, respektuje podstawowe zasady etyki i kultury bycia, a także odpowiedzialnie korzysta z zasad demokracji i tolerancji. 

Jakości edukacji sprzyja systematycznie rozbudowywana baza pomocy dydaktycznych. Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie; chemiczną i biologiczną. Nauczyciele języków obcych prowadzą lekcje z wykorzystaniem chromebooków. W miejsce tradycyjnych tablic w salach lekcyjnych pojawiają się monitory interaktywne. 

Uczniowie mogą podnosić umiejętności językowe, rozwijać zainteresowania oraz kompetencje społeczne poprzez udział w licznych projektach międzynarodowych: Water is Life, Global Responsiblity, różne projekty e-twinning (dwukrotnie szkoła uzyskała tytuł eTwinning School), Erasmus+ i wiele innych. 

W 2013 r. nasze liceum podjęło ścisłą współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, w ramach której corocznie organizowany jest ogólnopolski konkurs o indeksy KUL na wybrane wydziały uczelni.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach